نخستین گردهمایی مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99432 چهارشنبه 22 شهریور 1396 14:50 1145

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 22 شهریور 1396 14:50
  • 1145
تصویر نخستین گردهمایی مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی