نشست بررسی راهکارهای تجهیز و بهره برداری بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 98824 سه شنبه 20 تیر 1396 17:39 996

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 20 تیر 1396 17:39
  • 996
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست بررسی راهکارهای تجهیز و بهره برداری  بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی