دکتر حسن روحانی در ضیافت افطار با اساتید دانشگاه های کشور

نام عکاس: خبرگزاری ها

شماره گزارش: 88681 پنج شنبه 25 خرداد 1396 22:27 2259

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 25 خرداد 1396 22:27
  • 2259
تصویر دکتر حسن روحانی در ضیافت افطار با اساتید دانشگاه های کشور