آخرین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88186 یکشنبه 22 اسفند 1395 11:45 2073

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 22 اسفند 1395 11:45
  • 2073
تصویر آخرین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95