بازدید و افتتاح دو بخش پزشکی و یک مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125807 سه شنبه 29 مرداد 1398 09:43 501

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 29 مرداد 1398 09:43
  • 501
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید و افتتاح دو بخش پزشکی و یک مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود