چهاردهمین جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125731 چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:06 391

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:06
  • 391
  • کلمات کلیدی
تصویر چهاردهمین جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین