حضور دکتر طهرانچی در اردوی آموزشی تشکیلاتی طرح شهید شهریاری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124230 چهارشنبه 17 بهمن 1397 14:48 829

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 17 بهمن 1397 14:48
  • 829
تصویر حضور دکتر طهرانچی در اردوی آموزشی تشکیلاتی طرح شهید شهریاری دانشگاه آزاد اسلامی