حضور دکتر طهرانچی در همایش «مبانی و مسائل مشترک ادیان در حوزه تعلیم و تربیت»

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123975 پنج شنبه 20 دی 1397 12:04 469

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 20 دی 1397 12:04
  • 469
تصویر حضور دکتر طهرانچی در همایش «مبانی و مسائل مشترک ادیان در حوزه تعلیم و تربیت»