بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از نمایشگاه توانمندی های پژوهشی و تحقیقاتی واحد نجف آباد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 103163 پنج شنبه 19 مهر 1397 09:40 641

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 19 مهر 1397 09:40
  • 641
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از نمایشگاه توانمندی های پژوهشی و تحقیقاتی واحد نجف آباد