جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس:

شماره گزارش: 102541 دوشنبه 8 مرداد 1397 13:12 1165

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 8 مرداد 1397 13:12
  • 1165
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با حضور دکتر فرهاد رهبر