جلسه دکتر فرهاد رهبر با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی برنامه های عملیاتی سال97

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101566 سه شنبه 28 فروردین 1397 12:31 1148

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 28 فروردین 1397 12:31
  • 1148
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه دکتر فرهاد رهبر با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی برنامه های عملیاتی سال97