جلسه دکتر فرهاد رهبر با معاون علوم پزشکی به منظور بررسی برنامه های عملیاتی سال97

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101563 سه شنبه 28 فروردین 1397 10:30 967

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 28 فروردین 1397 10:30
  • 967
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه دکتر فرهاد رهبر با معاون علوم پزشکی به منظور بررسی برنامه های عملیاتی سال97