جلسه دکتر فرهاد رهبر با رئیس سازمان سما به منظور بررسی برنامه های عملیاتی سال97

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101551 دوشنبه 27 فروردین 1397 12:35 1114

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 27 فروردین 1397 12:35
  • 1114
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه دکتر فرهاد رهبر با رئیس سازمان سما به منظور بررسی برنامه های عملیاتی سال97