اختتامیه اولین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل در حوزه سلامت

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101375 یکشنبه 20 اسفند 1396 09:14 626

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 20 اسفند 1396 09:14
  • 626
  • کلمات کلیدی
تصویر اختتامیه اولین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل در حوزه سلامت