افتتاحیه اولین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل در حوزه سلامت

نام عکاس: منصوره نخعی

شماره گزارش: 101359 شنبه 19 اسفند 1396 11:19 379

  • 30
  • 14
  • شنبه 19 اسفند 1396 11:19
  • 379
  • کلمات کلیدی
تصویر افتتاحیه اولین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل در حوزه سلامت