دهاقان

تصویر دهاقان

شماره تماس: 6-53334052-031

دورنما: 53332240-031 - 53332210-031

وب سایت: http://www.dehaghan.ac.ir

پست الکترونیک: info@dehaghan.ac.ir

آدرس: استان اصفهان، شهر دهاقان، مجتمع دانشگاهی واحد دهاقان، کد پستی: 86416875511