در جلسه هیات ممیزه موافقت شد:

ارتقای رتبه 19 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب ارتقای رتبه 19 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • دوشنبه 29 خرداد 1396
  • 1578
در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی ، 19 پرونده هیات علمی موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این جلسه از مجموع 25 پرونده ارائه شده، با ارتقای رتبه 19 پرونده موافقت شد که از این تعداد، 9 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری، 9 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و 1 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود.

همچنین با ارتقای رتبه چهار پرونده به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و دو پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.