چاپ مقاله عضو هیأت علمی واحد اردبیل در مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری

تصویر مطلب چاپ مقاله عضو هیأت علمی واحد اردبیل در مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری
  • چهارشنبه 21 شهریور 1397
  • 484
مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اردبیل، اسلام کرمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، گفت: ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک ساکنین از کیفیت های محیطی محله عنوان مقاله ای است که به عنوان کار مشترک با لیلا رحیمی جهت چاپ در این مجله پذیرفته شد.

وی افزود: مقاله حاضر ابزار سنجش ادراک ساکنین از کیفیت محلات شهری را ارائه می کند. این ابزار شامل 11 مقیاس سنجش ادراک کیفیت، در 4 معیار شامل جنبه های فضایی؛ جنبه های اجتماعی؛ جنبه های عملکردی و جنبه های زمینه ای طبقه بندی شده است.

عضو هیأت علمی واحد اردبیل افزود: هدف مقاله، سنجش ادراک کیفیت محلات مسکونی جدید، شناسایی عوامل و شاخص های مؤثر بر این کیفیت و ارتقاء کیفیت های روانسنجی در قالب دیدگاه «شناختی- روانشناسی» است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در خصوص نتایج تحقیق گفت: نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل فردی، عامل جنسیت و عامل مالکیت بر کیفیت ادراکی ساکنین از محله اثرگذار است، از میان 4 مؤلفه اصلی، مؤلفه اجتماعی و سپس زمینه ای بر کیفیت ادراکی ساکنین تأثیر بیشتری دارد، در حالی که این دو بعد کمترین امتیاز را در بین ساکنین محلات دارا هستند.

کرمی خاطرنشان کرد: نتیجه جالب دیگر این است که برای ارتقای کیفیت ادراکی ساکنین علاوه بر بعد اجتماعی، باید به بعد زمینه ای محلات نیز توجه و تأکید شود.

انتهای پیام/