به پیشنهاد دکتر میرزاده و با انتخاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر جاسبی و دکتر داوری اردکانی عضو هیأت عالی تجدید نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شدند

تصویر مطلب دکتر جاسبی و دکتر داوری اردکانی عضو هیأت عالی تجدید نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شدند
  • چهارشنبه 25 شهریور 1394
  • 2123
به پیشنهاد دکتر میرزاده و با انتخاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر جاسبی و دکتر داوری اردکانی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیأت عالی تجدید نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شدند.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در پی تصویب ترکیب اعضای هیأت عالی تجدید نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و در اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوبه جلسه 630 مورخ 12 شهریورماه 78 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر جاسبی و دکتر داوری اردکانی به عنوان اعضای این هیات انتخاب شدند.

شایان ذکر است، هیأت عالی تجدید نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تجدید نظر نسبت به آرا و تصمیمات نهایی هیات های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آرا و تصمیمات در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیات ها و کمیته های مذکور تشکیل می شود.

بر اساس این گزارش، هیات عالی تجدید نظر در هریک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی به طور جداگانه تشکیل می شود.