دوازدهمین نشست هماهنگی و پایش امور استانها به ریاست دکتر رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99424 چهارشنبه 22 شهریور 1396 09:39 878

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 22 شهریور 1396 09:39
  • 878
تصویر دوازدهمین نشست هماهنگی و پایش امور استانها به ریاست دکتر رهبر