دکتر حسن روحانی در ضیافت افطار با اساتید دانشگاه های کشور

نام عکاس: خبرگزاری ها

شماره گزارش: 88681 پنج شنبه 25 خرداد 1396 22:27 1930

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 25 خرداد 1396 22:27
  • 1930
تصویر دکتر حسن روحانی در ضیافت افطار با اساتید دانشگاه های کشور